Με τον όρο ομόλογο, περιγράφεται ένα χρεόγραφο το οποίο δείχνει τη σχέση δανειζόμενου-δανειστή. Αναλυτικότερα, κατά την έκδοση ενός ομολόγου, ο εκδότης του, εισπράττει χρήματα από τους επενδυτές και οι επενδυτές εισπράττουν ομόλογα. Με αυτό τον τρόπο, οι επενδυτές έχουν το αποδεικτικό ότι έχουν δανείσει τον εκδότη και αντίστοιχα ο εκδότης γνωρίζει σε ποιους έχει την υποχρέωση να καταβάλει τόκους στις συμφωνημένες περιόδους και στην ωρίμανση του ομολόγου να τους καταβάλει το κεφάλαιο που δανείστηκε.

Έκδοση Ομολόγου

Όλες οι επιχειρήσεις κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, μπορεί να χρειαστούν ξένα κεφάλαια έτσι ώστε να χρηματοδοτήσουν κάποιο νέο τους εγχείρημα, να χρηματοδοτήσουν τις τρέχουσες ανάγκες τους ή να αναχρηματοδοτήσουν το ήδη υπάρχον χρέος τους. Μία λύση για να καλύψουν αυτές τους της ανάγκες είναι η έκδοση ομολόγων.

Χαρακτηριστικά Ομολόγων

Face Value: Ο όρος περιγραφή το χρηματικό ποσό που θα πληρώσει ο εκδότης σε κάθε κάτοχο ομολόγου, στην ωρίμανση του.

Coupon Rate:  To coupon rate είναι το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο εκδότης σαν τόκο στον κάτοχο του ομολόγου. Ο Coupon Rate εκφράζατε σαν ποσοστό ως προς το face value και δε μπορεί να αλλάξει.

Ημερομηνία Ωρίμανσης: Είναι η ημερομηνία στην οποία ο εκδότης θα πληρώσει στους κατόχους των ομολόγων το Face Value.

Τιμή Έκδοσης:  Η τιμή στην οποία ο εκδότης πουλάει το ομόλογο

Διαπραγμάτευση ομολόγων

Τα ομόλογα συνήθως διαπραγματεύονται, με αποτέλεσμα η τιμή τους να μεταβάλλεται καθημερινά, σύμφωνα με τις δυνάμεις της ζήτησης και της προσφοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το επιτόκιο τους και η απόδοση στη λήξη να μεταβάλλονται επίσης.

Αναλυτικότερα ο εκδότης του ομολόγου έχει την υποχρέωση να καταβάλει στους δανειστές του ένα τόκο ή αλλιώς κουπόνι, το οποίο «συμφωνείται» στην πρωτόγεννή αγορά, δηλαδή κατά τη διαδικασία έκδοσης του ομολόγου. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κουπόνι συμφωνείται να παραμένει σταθερό. Το κουπόνι αυτό μπορεί και να εκφραστεί ως ποσοστό, διαιρώντας της αξία του με την face value και έτσι προκύπτει η ποσοστιαία απόδοση του ομολόγου.

Κατά τη διαπραγμάτευση του ομολόγου, οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης μπορεί να του διαμορφώσουν μια τιμή πολύ διαφορετική από εκείνη της face value. Συνεπώς με σταθερό το κουπόνι, αλλά με διαφορετική τιμή στο προϊόν, η απόδοση που προκύπτει είναι διαφορετική από εκείνη κατά τη διαδικασία έκδοσης του ομολόγου. Συνεπώς μία μεταβολή στη τιμή του ομολόγου, έχει ως άμεση συνέπεια  τη μεταβολή του τρέχοντος επιτόκιο.