Τι πρέπει να γνωρίζετε

SCROLL TO EXPLORE

“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Το επενδυτικό ερωτηματολόγιο θέτει τα κριτήρια για την επιλογή της επενδυτικής υπηρεσίας που ταιριάζει στον κάθε επενδυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρώνουμε τις επιτρεπόμενα αναγκαίες πληροφορίες για κάθε επενδυτή με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων αλλά και με κατ΄ιδίαν συζήτηση, ώστε να εκτιμήσουμε την περιουσιακή του κατάσταση, τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιεί την επένδυση, το ύψος των κεφαλαίων που θέλει να επενδύσει, την διάρκεια, το είδος και το ύψος του ρίσκου που μπορεί να αναλάβει με την επένδυση του. Αξιολογούμε τις γνώσεις και την εμπειρία του από ανάλογες επενδύσεις αλλά και από την γενικότερη αντίληψη του στην χρηματαγορά.

Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Προσδιορίζεται η ακολουθούμενη επενδυτική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο επενδυτική στρατηγική του χαρτοφυλακίου εννοούμε την από κοινού επιλογή των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών προιόντων που θα επενδυθει το κεφάλαιο του επενδυτή.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η κατανομή του κεφαλαίου στις επενδύσειες.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή του επενδυτικού κεφαλαίου στηρίζεται στην ακολουθούμενη επενδυτική στρατηγική προσαρμόζοντας το ποσοστό κάθε επενδυτικού προϊόντος στο χαρτοφυλάκιο

Παράδειγμα χαρτοφυλακίων με συνδυασμό ομολόγων και μετοχών, αποτελούν τα Portfolio values χαρτοφυλάκια της Ζώτος ΑΕΠΕΥ.

GREEK BALANCED

Global Portfolio Values

GLOBAL BALANCED

EUROPEAN BALANCED

EUROPEAN BALANCED

USA Portfolio Values

USA BALANCED

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Σε κάθε Επενδυτή αντιστοιχούν τα επενδυτικά προϊόντα που ταιριάζουν στο επενδυτικό προφίλ του.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Επιτροπή της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ επιλέγει μία σειρά από χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι κατάλληλα για τον κάθε επενδυτή ανάλογα με το προφίλ του.  Η επιλογή γίνεται ανάμεσα σε ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια με χαρακτηριστικά που συνάδουν στο προφίλ του επενδυτή.

Για την επιλογή των κατάλληλων χρηματοπιστωτικών μέσων λαμβάνεται υπ΄ όψιν παράγοντες όπως:

  • Το είδος και η εμπειρία του επενδυτή (Ιδιώτης, Επαγγελματίας)
  • Ο στόχος της επένδυσης ( Δημιουργία εισοδήματος ή ανάπτυξη του κεφαλαίου του επενδυτή)
  • Ο επενδυτικός ορίζοντας του προϊόντος ή την η ληκτότητα.
  • Τον συστημικό κίνδυνο του προϊόντος
  • την πιστοληπτική αξιολόγηση
Δείτε τα επενδυτικά προϊόντα της ΖΩΤΟΣ ΑΕΠΕΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το χαρτοφυλάκιο πελατείας παρακολουθείται συνεχώς.

Διαβάστε περισσότερα

Η επενδυτική διαδικασία είναι δυναμική. Στο χαρτοφυλάκιο ανάλογα με τις εξελίξεις στις χρηματαγορές, ενδέχεται να εμφανιστούν επενδυτικοί κίνδυνοι ή πολλαπλάσια κέρδη. Το Χαρτοφυλάκιο του πελάτη, με την σύμφωνη γνώμη του επενδυτή, προσαρμόζεται αναλόγως από τον Επενδυτικό σύμβουλο,  ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι ή να ρευστοποιηθούν τα κέρδη.

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Συνεχώς οι Επενδυτικοί Σύμβουλοι αξιολογούν την απόδοση.

Διαβάστε περισσότερα

Οι επενδυτικοί σύμβουλοι της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ παρακολουθούν και αξιολογούν τα τις συνολικές αποδόσεις του χαρτοφυλακίου σε τακτική βάση.

ΑΔΙΑΛΥΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η συνεχής ενημέρωση για την πορεία της επένδυσης εξασφαλίζει την επιτυχία των επενδυτικών στόχων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επενδυτικός Σύμβουλος της ZOTOS AEPEY, μέσα από τις προσωπικές και τηλεφωνικές συναντήσεις του με τον επενδυτή ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στις αγορές και για την πορεία του χαρτοφυλακίου του.

Επιπλέον η ZOTOS AEPEY ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει επιλεγεί από τον επενδυτή,

  • Ενημερώνει άμεσα για την εκτέλεση εντολών με την αποστολή των πινακιδίων εκτέλεσης από τους θεματοφύλακες
  • Τις εταιρικές πράξεις των επενδυτικών προϊόντων (αυξήσεις-μερίσματα-κουπόνια κλπ)
  • Την θέση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κάθε μήνα μήνα, αναλυτικό τριμήνου, εξαμήνου, εννεαμήνου και ετησίως.