ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

SCROLL TO EXPLORE

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ

 

Αγαπητέ Πελάτη,

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας  συμμορφώνεται με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και σας ενημερώνει ότι Προσωπικά σας Δεδομένα περιέρχονται στην εταιρία μας κατά τη διάρκεια και στο πλαίσιο της μεταξύ μας Σύμβασης, χωρίς τη συλλογή και επεξεργασία των οποίων η Σύμβαση αυτή δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αφορούν ιδίως, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης, τηλεφώνου, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, οικονομικά σας δεδομένα και δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, τα οποία συλλέγονται, τηρούνται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, κατά την έννοια της νομοθεσίας, από την εταιρία μας ή και από τρίτους, που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και/ή για λογαριασμό της.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η:

α) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της Σύμβασης,

β) προάσπιση των συμφερόντων που προκύπτουν από τη Σύμβαση και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών μας,

γ) προώθηση πωλήσεων ή / και υπηρεσιών μας.

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι ιδίως : η ίδια η Εταιρία μας για τους σκοπούς της Σύμβασης ή / και οποιοσδήποτε υπάλληλος, βοηθός εκπληρώσεως, προστηθείς της, εποπτεύουσες αρχές, δηµόσιες υπηρεσίες και δηµόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρµόδιων  Δ.Ο.Υ., τόποι διαπραγμάτευσης, Κεντρικά Μητρώα και Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών, τράπεζες και ΕΠΕΥ, οργανισµοί συλλογικών ή εναλλακτικών επενδύσεων, εκδότες χρηµατοπιστωτικών  µέσων, των οποίων είστε ή πρόκειται να καταστείτε δικαιούχος, σε συνεργαζόµενα και συνδεδεµένα  µε την Εταιρία νοµικά πρόσωπα, όπως Εκτελούσες Επιχειρήσεις  ή  Επιχειρήσεις  που  εκκαθαρίζουν  ή  διακανονίζουν  συναλλαγές  σας,  καθώς  και  εν  γένει θεµατοφύλακες,  τρίτοι, ενεργούντες κατ’ εντολή μας, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή, την έρευνα αγοράς ή / και προώθηση πωλήσεων και υπηρεσιών μας.

 

Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ελλάδος και εκτός ΕΕ.

Ή /ΚΑΙ

Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και εκτός Ελλάδος και / ή εκτός ΕΕ  εφόσον τελούνται πράξεις σε ειδικού σκοπούς κωδικούς αγοραπωλησίας ξένων προϊόντων.

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρχείο και λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους. Το  αρχείο  θα  τηρείται  και  τα  προσωπικά σας δεδοµένα  θα  αποτελούν  αντικείµενο  επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης της Εταιρίας µε τον Πελάτη και περαιτέρω, καθ’ όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.  Μετά  το  πέρας  του  διαστήµατος  αυτού,  θα  περιοριζόμαστε στην τήρηση για ιστορικούς  ή στατιστικούς σκοπούς.

Η νομοθεσία σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα :

  • δικαίωμα ενημέρωσής σας,
  • δικαίωμα πρόσβασης,
  • δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης των δεδομένων,
  • δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη),
  • δικαίωμα περιορισμού των δεδομένων και
  • δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας)
  • υποβολής παραπόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Αφού ενημερωθήκατε για τα παραπάνω και για τους Όρους Χρήσης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτούς τους όρους και συμφωνείτε και με την παρακάτω δήλωση συναίνεσης:

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Ενημερώθηκα για το τι ισχύει σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα μου και παρέχω τη συναίνεσή μου για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μου από την Εταιρία σας και την τήρηση και επεξεργασία όλων των αρχείων που περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα μου, περιλαμβανομένων και των προσυμβατικών Ερωτηματολογίων και Δηλώσεων, σύµφωνα  µε τον Γενικό Κανονισμό GDPR και τη λοιπή νομοθεσία.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Συναινεί επίσης στην ενημέρωσή του από την Εταιρία σας για τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες με προωθητικά / διαφημιστικά έντυπα, τηλεφωνική / ηλεκτρονική προωθητική επικοινωνία (e-mail), μηνύματα SMS κλπ.