Κανονισμοί λειτουργίας

SCROLL TO EXPLORE

“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο λειτουργεί η ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ορίζεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς και μπορείτε να το βρείτε εδώ:

 

DOWNLOADS

1. N. 4514/2018 - Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και άλλες διατάξεις.2. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών πρόσωπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικό Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).3. Κανόνες δεοντολογίας.4. Επενδυτικοί Κίνδυνοι και προστασία περιουσιακών στοιχείων πελατών.5. Πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.6. Προσυμβατική ενημέρωση Πελατών Mifid II.7. Χειρισμός καταγγελιών – Διαδικασία παραπόνων.8. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ