Κανονισμοί λειτουργίας

SCROLL TO EXPLORE

“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο λειτουργεί η ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ορίζεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς και μπορείτε να το βρείτε εδώ:

 

Ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας (άρθρο 3 Κανονισμού 2019/2088)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και Του Συμβουλίου, ως κίνδυνος βιωσιμότητας νοείται κάθε γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης, που εάν επέλθει θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης.

Η ΖΩΤΟΣ ΑΕΠΕΥ (LEI 213800J56B9ZG3ACI941 , στο εξής η Εταιρία), δεν έχει προς το παρόν υιοθετήσει κάποια πολιτική ειδικής και συστηματικής αξιολόγησης και ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία των συστάσεων που πραγματοποιεί κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Στοιχεία σχετικά με τους ως άνω κινδύνους ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη εμμέσως, στο βαθμό που αποτελούν μέρος ή που επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και αναλύσεις τις οποίες λαμβάνουν υπόψη τα αρμόδια όργανα και στελέχη.

Μη εξέταση δυσμενών επιπτώσεων στους παράγοντες αειφορίας (άρθρο 4 Κανονισμού 2019/2088) – πολιτικές αμοιβών

Θεσμικό πλαίσιο

Ο Κανονισμός 2019/2088 (SFDR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου απαιτεί, μεταξύ άλλων επιχειρήσεων, από τις ΑΕΠΕΥ που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την εξέταση ή τη μη εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών συμβουλών στους παράγοντες αειφορίας.

Ως παράγοντες αειφορίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR ορίζονται περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2022/1288 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος έχει εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση του Κανονισμού SFDR, καθορίζονται συγκεκριμένοι δείκτες βάσει των οποίων πρέπει να παρέχεται η σχετική ενημέρωση.

Μη εξέταση δυσμενών επιπτώσεων

Στο πλαίσιο αυτό, η ΖΩΤΟΣ ΑΕΠΕΥ (LEI 213800J56B9ZG3ACI941  στο εξής η Εταιρία) γνωστοποιεί ότι έχει επιλέξει προς το παρόν να μη λαμβάνει υπόψη τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών συμβουλών που παρέχει στους παράγοντες αειφορίας. Σχετικώς, έχει λάβει υπόψη ότι το μικρό μέγεθός της και η πολυπλοκότητα του σχετικού νομικού πλαισίου ενδέχεται να καταστήσουν ιδιαίτερα δυσχερή την πλήρη και ορθή παρακολούθηση των δυσμενών επιπτώσεων. Προς το σκοπό αυτό θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω διεξοδική μελέτης των πληροφοριών που αφορούν παράγοντες βιωσιμότητας και τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού νομικού πλαισίου, προκειμένου να εξετάσει πιθανούς τρόπους ενσωμάτωσης στις διαδικασίες της. Περαιτέρω, έχει λάβει υπόψη ότι τα είδη, τη λειτουργία και τις ανάγκες των χαρτοφυλακίων επί των οποίων παρέχει επενδυτικές συμβουλές ενδέχεται να μην είναι ακόμη πλήρως συμβατά με τις απαιτήσεις στάθμισης των δυσμενών επιπτώσεων.

Η Εταιρία θα επανεκτιμήσει τη θέση της μέχρι το τέλος του 2024, προκειμένου να εξετάσει αν θα λαμβάνει υπόψη της και σε ποιο βαθμό δύναται να λάβει υπόψη της τις εν λόγω δυσμενείς επιπτώσεις.

Πολιτικές αμοιβών

Η ΖΩΤΟΣ ΑΕΠΕΥ προτίθεται να εξετάσει την συμπερίληψη πληροφοριών σχετικών με την ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας στην πολιτική αμοιβών της εφόσον υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία παροχής επενδυτικών συμβουλών.

DOWNLOADS

1. N. 4514/2018 - Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και άλλες διατάξεις.2. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών πρόσωπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικό Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).3. Κανόνες δεοντολογίας.4. Επενδυτικοί Κίνδυνοι και προστασία περιουσιακών στοιχείων πελατών.5. Πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.6. Προσυμβατική ενημέρωση Πελατών Mifid II.7. Χειρισμός καταγγελιών – Διαδικασία παραπόνων.8. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ