Κατηγοριοποίηση επενδυτών

SCROLL TO EXPLORE

“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”

ΠΡΟΦΙΛ Σ-1 (0-2): ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ)

Αποκλειστικός σκοπός είναι η δημιουργία εισοδήματος μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα μέγιστη διάρκεια τα 3 έτη.

Διαβάστε περισσότερα

0-2

Ενδεικτική Επενδυτική πρόταση

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ : Ιδιώτης, Επαγγελματίας.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ : Νόμισμα Αναφοράς ή Ξένο Νόμισμα με αντιστάθμιση στο Νόμισμα Αναφοράς.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Αποκλειστικός σκοπός είναι η δημιουργία εισοδήματος μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα (ομόλογα, ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα εισοδήματος). Η μέγιστη διάρκεια των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων είναι 3 έτη.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – Target Market (υπό διαρκή επανεξέταση)

 • Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια και ΔΑΚ υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης ΑΑΑ & ΑΑ
 • Μεμονωμένα Ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης ΑΑΑ & ΑΑ
 • Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων

Τα παραπάνω χρηματοπιστωτικά μέσα επενδύουν κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης που εκδίδονται από κρατικές οντότητες και εταιρίες ανεπτυγμένων αγορών, με μέση ληκτότητα έως 3 έτη.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ : Τουλάχιστον 2 έτη.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : Εισόδημα και Διατήρηση Κεφαλαίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΙΣΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ : έως 2
(ΛΔ-1 Σ-1 ) Αντιστοίχιση προϊόντων με αγορά-στόχο (άρθ. 16 παρ. 3 και 24 παρ. 2 ν.4514/2018, άρθ. 9 και 10 της Απ.1/808/7.2.2018ΕΚ)

ΠΡΟΦΙΛ Σ-2 (3-4): ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ)

Αποκλειστικός σκοπός είναι η δημιουργία εισοδήματος μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα μέγιστη διάρκεια τα 7 έτη.

Διαβάστε περισσότερα

2-4

Ενδεικτική Επενδυτική πρόταση

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ : Ιδιώτης, Επαγγελματίας.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ : Νόμισμα Αναφοράς ή Ξένο Νόμισμα με αντιστάθμιση στο Νόμισμα Αναφοράς.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Αποκλειστικός σκοπός είναι η δημιουργία εισοδήματος μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα (ομόλογα, ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα εισοδήματος). Η μέγιστη διάρκεια των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων είναι 7 έτη.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – Target Market (υπό διαρκή επανεξέταση)

 • Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια και ΔΑΚ
 • Μεμονωμένα Ομόλογα πιστοληπτικής διαβάθμισης έως ΒΒ+
 • Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων

Τα παραπάνω χρηματοπιστωτικά μέσα επενδύουν κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης που εκδίδονται από κρατικές οντότητες και εταιρίες ανεπτυγμένων αγορών, με μέση ληκτότητα έως 7 έτη.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ : Τουλάχιστον 3 έτη.

ΕΠΕΝΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : Εισόδημα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΙΣΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ : έως 4

(ΛΔ-2 Σ-2) Αντιστοίχιση προϊόντων με αγορά-στόχο (άρθ. 16 παρ. 3 και 24 παρ. 2 ν.4514/2018, άρθ. 9 και 10 της Απ.1/808/7.2.2018 ΕΚ)

ΠΡΟΦΙΛ Σ-3 (5-6): ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΜΙΚΤΟ)

Αποκλειστικός σκοπός είναι η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής ανάπτυξης μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

Διαβάστε περισσότερα

4-6

Ενδεικτική Επενδυτική πρόταση

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ : Ιδιώτης, Επαγγελματίας.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ : Νόμισμα Αναφοράς ή Ξένο Νόμισμα με αντιστάθμιση στο Νόμισμα Αναφοράς.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Αποκλειστικός σκοπός είναι η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής ανάπτυξης μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα (ομόλογα, ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα εισοδήματος). Δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια χρηματοπιστωτικών μέσων εισοδήματος.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – Target Market (υπό διαρκή επανεξέταση)

 • Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια και ΔΑΚ
 • Μεμονωμένα Ομόλογα ανεξάρτητα από πιστοληπτική διαβάθμιση
 • Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων
 • Μετοχές, ETF’s, εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά

Τα παραπάνω χρηματοπιστωτικά μέσα επενδύουν κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης που εκδίδονται από κρατικές οντότητες και εταιρίες ανεπτυγμένων αγορών, με μέση ληκτότητα των τίτλων.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ : Τουλάχιστον 7 έτη.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : Εισόδημα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΙΣΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ : έως 6 (ΛΔ-3 Σ-3 )
Αντιστοίχιση προϊόντων με αγορά-στόχο (άρθ. 16 παρ. 3 και 24 παρ. 2 ν.4514/2018, άρθ. 9 και 10 της Απ.1/808/7.2.2018 ΕΚ)

ΠΡΟΦΙΛ Σ-4 (7-8): ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ)

Σκοπός είναι η δημιουργία εισοδήματος αλλά και η επίτευξη κεφαλαιακής ανάπτυξης μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

Διαβάστε περισσότερα

6-8

Ενδεικτική Επενδυτική πρόταση

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ : Ιδιώτης, Επαγγελματίας.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ : Νόμισμα Αναφοράς και άλλα νομίσματα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός είναι η δημιουργία εισοδήματος μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα (ομόλογα, ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα εισοδήματος) αλλά και η επίτευξη κεφαλαιακής ανάπτυξης μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα όπως μετοχές, μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, μικτά αμοιβαία κεφάλαια και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια.

Δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια χρηματοπιστωτικών μέσων εισοδήματος.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – Target Market (υπό διαρκή επανεξέταση)

 • Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια και ΔΑΚ
 • Μεμονωμένα Ομόλογα ανεξάρτητα από πιστοληπτική διαβάθμιση
 • Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων
 • Μεικτά Αμοιβαία Κεφάλαια και ΔΑΚ
 • Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων
 • Μετοχές, ETF’s, εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά
 • Ομόλογα εισηγμένα σε ρυθμιζόμενες αγορές
 • Παράγωγα (futures –long options-short options)

Τα παραπάνω χρηματοπιστωτικά μέσα επενδύονται κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από κρατικές οντότητες και εταιρίες ανεπτυγμένων, αναδυόμενων και υποανάπτυκτων αγορών χωρίς περιορισμό στην ληκτότητα των τίτλων αλλά και σε μετοχικούς τίτλους.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ : Τουλάχιστον 7 έτη.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : Εισόδημα +Κεφαλαιακή Ανάπτυξη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΙΣΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ : έως 8 (ΛΔ-4 Σ-4 )
Αντιστοίχιση προϊόντων με αγορά-στόχο (άρθ. 16 παρ. 3 και 24 παρ. 2 ν.4514/2018, άρθ. 9 και 10 της Απ.1/808/7.2.2018 ΕΚ)