Κοινή μετοχή

Η κοινή μετοχή είναι ένας τίτλος ο οποίος δείχνει την ιδιοκτησία σε μια επιχείρηση και πιο συγκεκριμένα δείχνει το δικαίωμα του κατόχου, πάνω στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Οι κάτοχοι των κοινών μετοχών εκλέγουν το διοικητικό συμβούλιο και αποφασίζουν για τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν για την εταιρεία. Επιπλέον οι κάτοχοι των μετοχών έχουν δικαίωμα πάνω στα κέρδη της εταιρείας.

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας, οι κοινή μέτοχοι έχουν δικαίωμα στο ενεργητικό της εταιρείας, μόνο εφόσον ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας  απέναντι στους δανειστές της και στους προνομιούχους μετόχους της. Αυτό κάνει τις κοινές μετοχές να χαρακτηρίζονται ως προϊόντα υψηλότερου ρίσκου, σε σύγκριση με τα ομόλογα και τις προνομιούχες μετοχές.

Προνομιούχες Μετοχές

Οι προνομιούχες μετοχές, ομοίως με τις κοινές, είναι μερίδια που δείχνουν την ιδιοκτησία του κατόχου πάνω στην εταιρεία, όμως μεταξύ κοινών και προνομιούχων παρουσιάζονται κάποιες σημαντικές διαφορές. Χαρακτηριστικό τον προνομιούχων μετοχών είναι ότι συνήθως δεν δίνουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση. Αντίθετα όμως, οι προνομιούχες μετοχές προηγούνται στην καταβολή μερισμάτων. Τέλος, οι προνομιούχες μετοχές έχουν προτεραιότητα έναντι των κοινών μετοχών στα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας στην περίπτωση ρευστοποίησης.

Βάση των παραπάνω χαρακτηριστικών, οι προνομιούχες μετοχές χαρακτηρίζονται και ως υβριδικοί τίτλοι μεταξύ κοινών μετοχών και ομολόγων, καθώς συνδυάζει χαρακτηριστικά και από τα δύο προϊόντα.

Διαπραγμάτευση μετοχών

Πολλές εταιρείες επιλέγουν να εισάγουν τις μετοχές της εταιρείας στο χρηματιστήριο, για να μπορέσουν με αυτό τον τρόπο να αντλήσουν κεφάλαια για την εταιρεία, να βελτιώσουν τη διαφάνεια στην διοίκηση κα. Η είσοδος των μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα η τιμή την μετοχής να μεταβάλλεται σε καθημερινή βάση, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να προσδιορίσουν μία δίκαιη αποτίμηση, σύμφωνα με την άποψη που διαμορφώνουν για την αξία και τις προοπτικές της εταιρείας.