Στη χρηματοοικονομική, με τον όρο κίνδυνος περιγράφεται η πιθανότητα το αποτέλεσμα μιας επένδυσης να διαφέρει από το αναμενόμενο.

Κάθε ένας επενδυτής έχει διαφορετικό προφίλ κινδύνου, παράγοντες που μπορεί να το επηρεάσουν αυτό είναι η ηλικία, ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης, το ποσοστό επενδυμένου κεφαλαίου σε σχέση με τη συνολική περιουσία του επενδυτή κα.

Στη γενικότερη ιδέα, ένας ορθολογικός επενδυτής πρέπει ανάλογα με το κίνδυνο που αναλαμβάνει να επιδιώκει και την ανάλογη απόδοση, γεγονός που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μεγάλη πρέπει να και η αναμενόμενη απόδοση. Για παράδειγμα, τα ομόλογα του Γερμανικού Δημοσίου θεωρούνται ως μία από τις ασφαλέστερες επενδύσεις, ενώ η επένδυση σε ομόλογα μια γερμανικής επιχείρησης ενέχει περισσότερους κινδύνους. Συνεπώς πρέπει η απόδοση του ομολόγου της επιχείρησης να είναι υψηλότερη από εκείνη του ομολόγου του δημοσίου.

Βασικοί Κίνδυνοι

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η έννοια αυτή περιγράφει την πιθανότητα ο εκδότης ενός τίτλου να μην αποπληρώσει της υποχρέωση του, δηλαδή να μη καταβάλει τόκους ή το κεφάλαιο που δανείστηκε.

Κίνδυνος Χώρας

Η έννοια αυτή περιγράφει την πιθανότητα η χώρα από την οποία προέρχεται ο εκδότης να μην εκπληρώσει της χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, δημιουργώντας έτσι προβλήματα σε όλες τις τοπικές  επιχειρήσεις.

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Η έννοια αυτή περιγραφή τη πιθανότητα η συναλλαγματικές ισοτιμίες να μεταβληθούν εις βάρος του εγχώριου νομίσματος, μεταβάλλοντας έτσι αρνητικά την απόδοση της επένδυσης.

Πολιτικός Κίνδυνος

Η έννοια αυτή περιγράφει τη πιθανότητα το αποτέλεσμα της επένδυσης να διαφέρει από το αναμενόμενο, εξαιτίας της αλλαγής της κυβέρνησης, των νόμων, της εξωτερικής πολιτικής, της στρατιωτικής πολιτικής κα.