Οι επενδυτές και οι αναλυτές χρησιμοποιούν τους χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες έτσι ώστε να προσεγγίσουν την ποιότητα, την υγεία και τη κερδοφορία της εταιρείας. Η εφαρμογή των αριθμοδεικτών συμβάλει έτσι ώστε να γίνεται πιο κατανοητή η εικόνα των οικονομικών καταστάσεων της και να είναι εύκολα συγκρίσιμες με τις καταστάσεις άλλως εταιρειών.

Είδη Αριθμοδεικτών

  • Αριθμοδείκτες Ρευστότητας: Εκφράζουν την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
  • Αριθμοδείκτες Φερεγγυότητας: Εκφράζουν την ικανότητα της εταιρεία να ικανοποιήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις.
  • Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας: Εκφράζουν την ικανότητα της εταιρείας να παράγει κέρδη.
  • Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας: Εκφράζουν πόσο αποτελεσματικά η εταιρεία αξιοποιεί τους παραγωγικούς της συντελεστές για να παράγει πωλήσεις.