Με τον όρο θεμελιώδη ανάλυση περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία ένας αναλυτής προσπαθεί να προσεγγίσει την εσωτερική αξία ενός τίτλου μέσα από την μελέτη των οικονομικών και χρηματοοικονομικών μεγεθών που παρουσιάζει ο εκδότης του. Με αυτόν τον τρόπο ο αναλυτής διαμορφώνει άποψη για την ποιότητα του εκδότη και μπορεί, αναλογιζόμενος τη τιμή του τίτλου στο χρηματιστήριο να κρίνει αν είναι υποτιμημένος ή υπερτιμημένος.

Στην περίπτωση που ο αναλυτής κρίνει ότι η τιμή του τίτλου στο χρηματιστήριο είναι υποτιμημένη πρέπει να τον αγοράσει, ενώ στην περίπτωση που κρίνει ότι ο τίτλος είναι υπερτιμημένος πρέπει να τον πουλήσει, εφόσον τον έχει στο χαρτοφυλάκιο του ή να πραγματοποιήσει ανοιχτή πώληση του (Short Selling).

Ποιοτική Θεμελιώδης Ανάλυση Εταιρειών

Σε αυτή τη μέθοδο εξετάζονται παράμετροι οι οποίοι έχουν να κάνουν κυρίως με τρόπο λειτουργίας και διοίκησης της εταιρείας. Ειδικότερα, οι αναλυτές σε αυτή τη κατηγορία εξετάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, τη διοίκηση και το πόσο πιστά ακολουθεί τους ηθικούς κανόνες. Επιπλέον, εξετάζουν το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον έτσι ώστε να μπορέσουν να κρίνουν αν η εταιρεία θα μπορέσει να είναι βιώσιμη στον επιχειρηματικό κύκλο.

Ποσοτική Θεμελιώδης Ανάλυση Εταιρειών

Σε αυτή τη μέθοδο εξετάζονται οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις του εκδότη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσίευση. Ειδικότερα, οι αναλυτές σε αυτή τη μέθοδο, εξετάζουν την ποιότητα του ισολογισμού της εταιρείας, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος και τη κατάσταση ταμειακών ροών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να κρίνουν αν οι εταιρεία αντιμετωπίζει ή πρόκειται να αντιμετωπίσει χρηματοοικονομικά προβλήματα, αν η εταιρεία έχει κερδοφορία και πόσο ικανοποιητική είναι.