ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

SCROLL TO EXPLORE

“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

H Επενδυτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εύρεση και  δημιουργία ιδεών σχετικά με
τις ιδανικότερες επιλογές επένδυσης στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές. Απαρτίζεται από
έμπειρους επαγγελματίες της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που
καλύπτει το σύνολο των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, επενδυτικών μέσων και
τεχνικών. Η επιτροπή αξιοποιεί  αναλύσεις και προτάσεις των μεγαλύτερων διεθνών οίκων
του κόσμου, καθορίζει τις επενδυτικές επιλογές για κάθε επενδυτικό προφίλ και εποπτεύει
τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ

 • Έρευνα και παρακολούθηση αγορών
 • Δημιουργία Επενδυτικών Προφίλ
 • Αντιστοίχιση Επενδυτικής Στρατηγικής σύμφωνα με το Επενδυτικό Προφίλ
 • Κατανομή Κεφαλαίων
 • Διαδικασία επιλογής χρηματοπιστωτικών μέσων (i. Ιδέα ii. Έρευνα iii. Αξιολόγηση iv. Απόφαση)
 • Καθορισμός κατάλληλων χρηματοπιστωτικών μέσων σε κάθε Προφίλ
 • Περιοδική αξιολόγηση καταλληλότητας χρηματοπιστωτικών μέσων
 • Δημιουργία και παρακολούθηση πρότυπων Χαρτοφυλακίων
 • Επεξεργασία και διοχέτευση πληροφοριών και υλικού της Επενδυτικής Επιτροπής Επενδυτικούς Συμβούλους.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Η Επενδυτική Επιτροπή επιλέγει τα χρηματοπιστωτικά μέσα και προϊόντα (Αμοιβαία Κεφάλαια-MF, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια-ETF’s, Ομόλογα, Μετοχές) και αξιολογεί την καταλληλότητα τους για κάθε προφίλ επενδυτή.

Τα κριτήρια κατάταξης των χρηματοπιστωτικών μέσων από την Επενδυτική Επιτροπή είναι ανάλογα με:

 • Το είδος του Επενδυτή
 • Τη γνώση και εμπειρία του Επενδυτή
 • Το σκοπό που εξυπηρετούν (Εισόδημα, Ανάπτυξη Κεφαλαίου)
 • Τον επενδυτικό ορίζοντα του προϊόντος
 • Το νόμισμα αναφοράς του Επενδυτή
 • Την κατηγοριοποίηση κινδύνου του προϊόντος (Μεταβλητότητα)
 • Την πιστοληπτική αξιολόγηση και τη ληκτότητα, για μεμονωμένα ομόλογα