Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Η ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει την υπηρεσία Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχους, τις γνώσεις και την εμπειρία σας στα χρηματοοικονομικά μέσα, την χρηματοοικονομική σας κατάσταση, ακολουθώντας την διαδικασία που επιβάλλει η Οδηγία MiFID για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του επενδυτή.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από τον Προσωπικό Επενδυτικό Σύμβουλο, ο οποίος άμεσα και αποτελεσματικά συμβουλεύει τον πελάτη τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης μίας επένδυσης.

Κατά συνέπεια οι πελάτες μπορούν να αξιολογήσουν την  προτεινόμενη από την εταιρία επένδυση, τόσο αναφορικά με την  εκτιμώμενη απόδοση όσο και με το ενσωματωμένο ρίσκο που περικλείει και να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο για την κατάρτιση αλλά και την παρακολούθηση της εν λόγω επένδυσης.


Τώρα για πρώτη φόρα μέσω της Υπηρεσίας Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών τα στελέχη της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι σε θέση να σας παρέχουν την αναγκαία πληροφόρηση με στόχο την βέλτιστη “Διεθνή Κατανομή των Κεφαλαίων σας” -  (International Asset Allocation).

Κύριος λόγος για την διεθνή κατανομή κεφαλαίων αποτελεί η άποψη ότι οι τοποθετήσεις σε διαφορετικά επενδυτικά μέσα προσφέρουν αποδόσεις που δεν συσχετίζονται απόλυτα μεταξύ τους και επομένως επιτυγχάνεται διαφοροποίηση, η οποία μειώνει τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.

Όλο και περισσότεροι επενδυτές, Έλληνες και μη, στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε επενδύσεις εκτός των εθνικών συνόρων και κυρίως σε επενδυτικά μέσα ανεπτυγμένων οικονοιμίων του κόσμου, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Λουξεμβούργο και άλλες...

Βασικός λόγος ανάπτυξης αυτής της τάσης εντοπίζεται στο γεγονός ότι στις χώρες αυτές βρίσκονται οι μεγαλύτερες εταιρίες της υφηλίου, με εκονταντάδες χρόνια λειτουργίας και ιστορίας, με σταθερές μερισματικές αποδόσεις και δραστηριοποίηση σχεδόν σε κάθε γωνιά του κόσμου. Επίσης, στις διεθνείς αγορές οι επενδυτές μπορούν να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους σε επενδυτικά μέσα που δεν παρέχονται από την ελληνική αγορά..

Με δεδομένο ότι πολλές οικονομίες την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε ύφεση και δεν παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τοποθέτηση χρημάτων,η ΖΩΤΟΣ Α.ΕΠ.Ε.Υ. δίνει την επιλογή στους επενδυτές να τοποθετηθούν σε επενδυτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε ξένες οργανωμένες αγορές:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εβδομαδιαία ενημέρωση
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Αγορές Ομολόγων
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ETF's

Follow Us On :