Προσυμβατική ενημέρωση Πελατών Mifid II

Σκοπός του παρόντος Εντύπου Προσυμβατικής Ενημέρωσης (το «Έντυπο») είναι η, σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς, ενημέρωση των υφιστάμενων και δυνητικών πελατών κατά MiFID ΙΙ (εφεξής οι «Πελάτες»). Το παρόν Έντυπο είναι πληροφοριακό και συνιστά συμβατικό κείμενο μόνον εφόσον το σύνολο ή επιμέρους τμήματα ή παραρτήματά του ενσωματωθούν, ως έχουν ή δια παραπομπής, σε σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με Πελάτη.

Το Έντυπο επικαιροποιείται όταν συντρέχει περίπτωση σημαντικής αλλαγής στο περιεχόμενό του και ακολούθως, νέες εκδόσεις αυτού αντικαθιστούν παλαιότερες. Η κάθε φορά επικαιροποιημένη και ισχύουσα έκδοση είναι διαθέσιμη είτε στα γραφεία της Εταιρίας, είτε στην ιστοσελίδα της www.zotos.gr  Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να αποσταλεί στον Πελάτη κατόπιν έγγραφου αιτήματός του.

Downloads

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εβδομαδιαία ενημέρωση
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Αγορές Ομολόγων
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ETF's

Follow Us On :