Εμπορεύματα

Μέσω της Υπηρεσίας Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, τα στελέχη της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι σε θέση να σας παρέχουν την αναγκαία πληροφόρηση με στόχο την βέλτιστη “Διεθνή Κατανομή των Κεφαλαίων σας -  International Asset Allocation", σε διάφορες κατηγορίες επενδυτικών μέσων, όπως μετοχές, ομόλογα, χρηματικά ισοδύναμα, εμπορεύματα και άλλα.

 

Όσον αφορά τα εμπορεύματα, ως επένδυση, δεν αποφέρουν κανένα τόκο ή μέρισμα και επομένως ο μόνος τρόπος αύξησης της αξίας της επένδυσης συνδέεται με την αύξηση της τιμής αυτών. Κύριως λόγος τοποθέτησης σε εμπορεύματα αποτελεί για πολλόυς η δημιουργία ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, καθώς οι αποδόσεις των εμπορευμάτων δεν έχουν μεγάλη συσχέτιση με αυτές των μετοχών.

 

Ο αμεσότερος τρόπος επένδυσης σε εμπορεύματα είναι μέσω Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future Contract), τα οποία οποία αποτελούν συμφωνίες αγοράς ή πώλησης στο μέλλον συγκεκριμένης ποσότητας σε προκαθορισμένη τιμή. Ωστόσο, αυτός τρόπος επένδυσης σε εμπορεύματα απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά, εμπεριέχει αυξημένη μόχλευση και κίνδυνο, ενώ οι οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεσμικοί επενδυτές. Προς τούτο, ένας εναλλακτικός τρόπος επένδυσης σε εμπορεύματα, προσιτός στους ιδιώτες επενδυτές, μπορεί να αποτελεί η επένδυση σε ETFs (Exchange Traded Funds ή Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια), τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και ακολουθούν τις τιμές των εμπορευμάτων ή τις τιμές δεικτών των εμπορευμάτων.

 

Τα ΕTFs σε εμπορεύματα διακρίνονται ανάλογα με τον υποκείμενο στοιχείο τους, δηλαδή το αγαθό το οποίο ακολουθούν. Έτσι διακρίνονοντα σε αυτά που επενδύσουν σε μέταλλα (πολύτιμα & βιομηχανικά), ενέργεια (πετρέλαιο, αέριο, κ.α.) και λοιπά αγροτικά προϊόντα αλλά και κρέας. Οι άνθρωποι της εταιρίας έχουν θέσει σε παρακολούθηση ορισμένο αριθμό εξ αυτών και των κύριων χαρακτηριστηκών τους (τιμές, υποκείμενο αγαθό, benchmark index, κ.α.), δημιουργώντας έτσι μια λίστα (Watch List), η οποία ανανεώνεται σε τακτική βάση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εβδομαδιαία ενημέρωση
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Αγορές Ομολόγων
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ETF's

Follow Us On :