Χρηματικά ισοδύναμα

Μέσω της Υπηρεσίας Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, τα στελέχη της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι σε θέση να σας παρέχουν την αναγκαία πληροφόρηση με στόχο την βέλτιστη “Διεθνή Κατανομή των Κεφαλαίων σας -  International Asset Allocation", σε διάφορες κατηγορίες επενδυτικών μέσων, όπως μετοχές, ομόλογα, χρηματικά ισοδύναμα, εμπορεύματα και άλλα.

 

Όσον αφορά την επένδυση σε χρηματικά ισοδύναμα, πολλοί επενδυτές τα τελευταία χρόνια στρέφονται σε επενδυτικά μέσα αυτού του είδους για λόγους διαφύλαξhς των κεφαλαίων τους (τα οποία λιμνάζουν ως τραπεζικές καταθέσεις) κυρίως σε περιόδους αυξημένου κινδύνου χώρας (coyntry risk). Με τον όρο χρηματικά ισοδύναμα χαρακτηρίζονται επενδύσεις σε επενδυτικά μέσα μικρής διάρκειας (πολύ βραχυπρόθεσμου ορίζοντα) και μεγάλης ρευστότητας, όπως πιστοποιητικά καταθέσεων (certificates of deposit), επενδυτικά κεφάλαια (funds) που επενδύουν στη χρηματαγορά, γραμμάτια δημοσίου (π.χ. Treasury Bills) και άλλοι βραχυπρόθεσμοι εμπορικοί τίτλοι.

 

Κύριος στόχος της επένδυσης σε χρηματικά ισοδύναμα είναι η διαφύλαξη του κεφαλαίου. Η επένδυση σε χρηματικά ισοδύναμα προσφέρει ένα σταθερό επιτόκιο απόδοσης, σχετικά μειωμένο κίνδυνο και σε πολλές περιπτώσεις ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση. Δύο από τα  πλεονεκτήματα των επενδυτικών μέσων αυτής της κατηγορίας είναι η υψηλή ρευστότητα και η σταθερότητα του κεφαλαίου. Ο επενδυτής μπορεί να μετατρέψει την επένδυση του σε χρηματικά ισοδύναμα σε μετρητά, γρήγορα και εύκολα. Οι επενδύσεις αυτές είναι γενικά χαμηλού κινδύνου καθώς οι υποκείμενοι δανειστές  είναι υψηλής αξιολόγησης και το δανειζόμενο ποσό, μέσω αυτών, αφορά πολύ μικρό διάστημα. Για τους προαναφερόμενους λόγους, αυτός ο τύπος επένδυσης ενδείκνυται για κεφάλαια τα οποία μπορεί ο επενδυτής να χρειαστεί άμεσα ή σχεδιάζει να τα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση ανάγκης. Eναλλακτικός τρόπος επένδυσης σε χρηματικά ισοδύναμα, προσιτός στους ιδιώτες επενδυτές, αποτελεί η επένδυση μέσω ETFs (Exchange Traded Funds ή Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια), τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και ακολουθούν τις τιμές δεικτών της χρηματαγοράς. 

 

Οι άνθρωποι της εταιρίας έχουν θέσει σε παρακολούθηση ορισμένο αριθμό επενδυτικών μέσων της χρηματαγοράς και των κύριων χαρακτηριστηκών τους (τιμές, επιτόκιο, εκδότης, διάρκεια, κ.α.), δημιουργώντας έτσι μια λίστα (Watch List), η οποία ανανεώνεται σε τακτική βάση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εβδομαδιαία ενημέρωση
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Αγορές Ομολόγων
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ETF's

Follow Us On :