Ομόλογα

Μέσω της Υπηρεσίας Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, τα στελέχη της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι σε θέση να σας παρέχουν την αναγκαία πληροφόρηση με στόχο την βέλτιστη “Διεθνή Κατανομή των Κεφαλαίων σας -  International Asset Allocation", σε διάφορες κατηγορίες επενδυτικών μέσων, όπως μετοχές, ομόλογα, χρηματικά ισοδύναμα, εμπορεύματα και άλλα.

Όσον αφορά την επένδυση σε ομόλογα, τα οποία αποτελούν επιλογή, συνήθως, συντηρητηκών επενδυτών,συχνά αναφέρονται ως επένδυση σταθερού εισοδήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν περιέχουν κίνδυνο. Τα ομόλογα διακρίνονται ανάλογα με τον εκδότη τους σε εταιρικά και κρατικά. Τα εταιρικά εκδίδονται από εταιρίες με σκοπό την χρηματοδότηση των εργασιών τους, ενώ τα κρατικά εκδίδονται από κυβερνήσεις με σκοπό την χρηματοσότηση των προυπολογισμών τους.

Η επένδυση σε ομόλογα μπορεί να γίνει άμεσα ή έμμεσα. Ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει απευθείας κάποιο ομόλογο ή μπορεί να επνδύσει σε ένα καλάθι ομολόγων μέσω ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ή ενός διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου (exchange traded fund - ETF).

Τα περισσότερα από τα  ομόλογα διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά και επομένως μπορούν να αγοραστούν ή να πουληθούν όπως οι μετοχές. Οι άνθρωποι της εταιρίας παρακολουθούν σε καθημερινή βάση συγκεκριμένα ομολόγα ελληνικών και διεθνών εταιριών καθώς και άλλων επενδυτικών μέσων που συνθέτουν ένα καλάθι ομολόγων (π.χ. ETFs)ομολόγων και των κύριων χαρακτηριστηκών τους (κουπόνι, απόδοση στη λήξη, τιμές, αξιολόξηση, κ.α.), δημιουργώντας έτσι μια λίστα (Watch List), η οποία ανανεώνεται σε τακτική βάση.

 

Αγορές ομολόγων

Το τμήμα ομολόγων της Ζώτος ΑΕΠΕΥ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, προσφέροντας κάλυψη σε όλες τις κύριες αγορές. Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της, πρόσβαση σε ομόλογα κρατικά και εταιρικά, εκδοθέντα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η επένδυση σε ομόλογα αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία διαφοροποίησης κινδύνου σε σχέση με τους μετοχικούς τίτλους, τον πληθωρισμό και την έκθεση σε ξένα νομίσματα. Η παγκόσμια αγορά σταθερού εισοδήματος, δηλαδή η αγορά ομολόγων, αποτελεί μια αγορά πολλαπλασίου μεγέθους συναλλαγών από την αγορά μετοχών καθώς σε αυτή συναλλάσονται οι μεγαλύτεροι <<παίκτες>> του κόσμου.

Διαθέτουμε ολοκληρωμένη και άμεση ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις, τόσο για την δευτερογενή όσο και για την πρωτογενή παγκόσμια αγορά ομολόγων.

Η συνεργασία μας με πολλούς οίκους,  μας δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης των προσφερόμενων τιμών προΐόντων, ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τη βέλτιστη εκτέλεση συναλλαγών για λογαριασμό των επενδυτών μας, συγκρίνοντας κάθε φορά τιμές από περισσότερους παρόχους.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εβδομαδιαία ενημέρωση
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Αγορές Ομολόγων
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ETF's

Follow Us On :